Regulamin

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.obraski.pl
  • Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.
  • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
  • Serwis – portal obraski.pl, dostępny pod adresem http://obraski.pl
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
  • Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,
  • Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
 3. Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.
 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje. 

§2 Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych w obrębie Usługi.
 2. Dane i informacje zawartew obrębie Usługi są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianychw obrębie Usługi przez jej Użytkowników.
 4. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Usługi.
 5. Strona internetowa Usługi zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników.

§3 Obowiązki użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
  W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:

  • nie zamieszczania w Usłudze materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
   działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,
  • nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,
   nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Usługi,
  • nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

§4 Korzystanie z treści strony.

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych w obrębie Usługi zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Usługi, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jego przeznaczeniem.

§5 Zmiana Regulaminu.

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy kontakt@obraski.pl.